مدیرکل درمان‌های غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره میزان بدهی این سازمان به وزارت بهداشت توضیحاتی داد.