یکی از موضوعات مهم در رویکرد واقعیت درمانی، هویت است، گلاسر معتقد است که هر فردی یک هویت متصور دارد که به وسیله آن احساس موفقیت یا نبود موفقیت نسبی می‌کند.