تامین قطعات مورد نیاز کودکان کاشت شده بصورت غیرحضوری ،توسط بنیاد بخشش و همکاری مراکزکاشت حلزون شنوایی انجام می شود.