بانوان هنرمند محله گلابدره با استفاده از ایده ها و تکنیک های هنری، با نگاه زیست محیطی دیوارهای محله را رنگ آمیزی می کنند.