اردوهای تفریحی و ورزشی ویژه بانوان سالمند و همچنین توانیابان دارالمومنین تهران برگزار شده است.