محل‌های تردد احتمالی قاچاقچیان شناسایی و برای رصد منطقه، تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی با حساسیت ویژه‌ای مورد استفاده قرار گرفت.