4 باغ میوه با توجه به مناسب بودن خاک تهران به مساحت 15 هزار متر مربع در بوستان رازی احداث شد.