قرار است شرکت خاکریز آب در بافت مسکونی و محله کن،  شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی را اجرایی کند.