مشکل این است که چگونه این شرایط را به گونه‌ای سازمان دهی کنیم که باعث خستگی و افسردگی ما نشود؟