برنامه پاسخگو ، پاسخگو و راهنمای پرسش های مردم بود نقش آفرینی ویژه ای در دورانی را داشت که شبکه سلامت درگیر کرونا بود.