هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد هم بازپرس دستور جلب فوری را صادر خواهد کرد.