برای برنامه ١۴٠٠ باید به ١۴۶ ایستگاه برسیم. حدود ١٠ زمین لازم است که در تهران جانمایی کنیم.