اتخاذ سیاست‌های کارشناسانه و آموزش محور در اداره این مجموعه به ویژه در حوزه رفع سدمعبر، باعث حفظ حریم مدیریت شهری و جلوگیری از مناقشات و موضع‌گیری‌ها علیه شهرداری شده است.