نخستین مرکز نیکوکاری تخصصی صنایع پتروشیمی کشور با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در ایلام افتتاح شد.