دو ایستگاه ورزش شهروندی شادمانه ويژه کودکان با هدف ایجاد شادی و نشاط و افزایش تحرک بدنی کودکان در شمال تهران راه اندازی شد.