معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از برنامه ریزی برای ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در سال ۹۹ خبر داد.