واقعیت این است که به مرور زمان درباره شدت کرونا با موضوعاتی مواجه شدیم که دریچه‌های جدیدی در این مورد را به روی ما باز کرد.