زمانی که فرد به دنبال مورد تأیید قرار گرفتن از سوی دیگران باشد، به جای نیاز‌های خود نیاز‌های دیگران را در اولویت قرار می‌دهد.