وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اولویت اصلی وزارت بهداشت در سال ۹۹ تامین دارو، واکسن و تجهیزات مورد نیاز بیماران در شرایط سخت اقتصادی است.