ایران از لحاظ دارا بودن گونه‌های پرنده غنی است به طوری که تعداد پرندگان موجود در کشور با پرندگان کل قاره اروپا برابری می‌کند با این وجود به دلایل گوناگون تعداد زیادی از آنها در شرایط بحرانی و تعدادی ...