سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت ۳۰۲ سردفتر و دفتریار به انفصال موقت خبر داد.