نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران از دستور رئیس جمهور برای بررسی بازنگری تعرفه‌های درمان و توانبخشی خبر داد.