دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی با اشاره به از دست رفتن بخش بزرگی از شمشادهای جنگل‌های شمال کشور گفت: متاسفانه پس از دچار شدن درختان شمشاد به آفت و بیماری تعلل شد و اهمال‌کاری انجام شد.