پلاسمای خون بهبودیافتگان برای درمان کرونا موثر است و این روش جان بیماران در معرض مرگ کرونا را نجات خواهد داد.