معاون آموزش و پرورش پیشنهاد داد تا پژوهشی کاربردی در راستای رسیدن به الگوسازی و جمع‌بندی از فرایند انتخاب معلم صورت گیرد.