نزدیک ۴ هزار هکتار فضای کهنه و بافت فرسوده داریم که هنوز اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته که شامل مرکز تا شرق تهران می‌شود که می‌توان از نوسازی این فضا برای ایجاد فضای بوستانی و پاتوقی استفاده ...