رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از عوامل نارضایتی مردم وجود فساد در جامعه است که ما تکلیف داریم با پیروی از فلسفه مهم امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت از کنار آن عبور نکنیم.