کارگروهی برای امتحانات پایان سال تحصیلی تشکیل خواهد شد و در آن سناریوهای گوناگون تا پایان سال تحصیلی طرح و بررسی خواهد شد.