سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از تغییر در اعزام تیم‌های المپیادهای جهانی ۲۰۲۰ خبر داد.