همزمان با دهه مبارک ولایت و امامت، معابر اصلی منطقه ۱۹ آذین بندی و مزین به المان های نوری عید غدیر شدند.