افرادی که برای حل دعاوی خود به دادگاه مراجعه می‌کنند با این پرسش مواجه می‌شوند که آیا استفاده از وکیل برای حل دعاوی الزامی است یا خیر؟