افزایش قیمت مصالح ساختمانی، استفاده از مصالح بی کیفیت در ساخت مسکن اقشار متوسط را افزایش می دهد.