رفتارهای محیط زیستی و انواع آلودگی ها و روشهای مقابله با آن به والدین, اولیاء مدارس و مربیان آموزش داده شد.