تمام واکسن‌هایی که مجوز استفاده دارند از نظر میزان کاهش مرگ و میر تفاوت چندانی باهم ندارند و تاثیرات مثبت تمامی این واکسن ها ثابت شده، چرا که بیشترین کاری که همه واکسن های موجود در دنیا انجام می دهند ...