انتظار مي رود هموطنان عزيز به دنبال دور زدن مقرارات و قوانين نبوده و اقدامات مهاجرتي خود را از مسير درست آن پيگيري کنند.