دومین مهرواره داستان آفرینش کانون در حالی فراخوان خود را منتشر کرد که اعضای پایدار و فعال انجمن‌های ادبی سراسر کشور امکان حضور در این رویداد ادبی را خواهند داشت.