رئیس انجمن اهدا عضو ایرانیان گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار بیمار نیازمند اهدای عضو در کشور هستند.