یک جامعه شناس در ارتباط با برخی از بایدها و نبایدهایی توضیحاتی داد که خانواده ها باید به آن ها توجه کنند تا فرزندانشان به مصرف مواد مخدر روی نیاورند.