اطلس محیط زیستی منطقه 19 تهران با هدف شناسایی و رفع آلاینده های زیست محیطی بروزرسانی می شود.