رییس مرکز ملی مطالعات اعتیاد گفت: در مرکز ملی مطالعات اعتیاد بیش از دو هزار مورد اطلاعات ثبت شده معتادان به صورت محرمانه وجود دارد.