کارگاه هاي آموزشی اطفاء حریق با موضوع انواع آتش سوزی ها، خطرات موجود در منازل در مجتمع های مسکونی بالای ۱۸ واحد منطقه 19 تهران آغاز شد.