سندی در ارتباط با اشتغال ایثارگران در حال تدوین است و مقرر شده است که این سند برای تصویب به شورای عالی اشتغال ارسال شده و در این کارگروه بررسی خواهد شد.