طرح ویژه پاکسازی و بهسازی اماکن اسکان کارگری منطقه 5 پایتخت ، با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اجرا شد.