محتوای آموزشی استاندارد درس تربیت‌بدنی و راهنمای معلم، برای گروه‌های گوناگون دانش آموزان با نیازهای ویژه با همکاری پژوهشگاه تربیت‌بدنی و ورزش، در حال تدوین است.