این تغییر کاربری ها بیشتر متوجه مازندران است به گونه ای که بسیاری از زمین های کشاورزی زیر ساخت و ساز رفته است.