براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰،کارگروه اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شد.