نخستین باغچه محله در راستای شیوه نامه طرح «کاشت و نگهداشت مشارکتی گل و گیاه در زندگی آپارتمانی و محیط همسایگی» با مشارکت شهروندان در محله ازگل منطقه یک تهران سبز شد.