رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاون وزیر آموزش و پرورش، از ارسال محتواهای آموزشی به منازل دانش‌آموزان استثنایی خبر داد.