تأمین انسولین افراد دیابتی، ارزبری بالایی برای کشور دارد که در شرایط کنونی با دشواری‌هایی نیز همراه است.