نگاهی بر سطح شهر نشان می‌دهد که باوجود ویروس کرونا، همچنان برخی شهروندان نه از ماسک و دستکش استفاده می‌کنند و نه توجهی به رعایت فاصله اجتماعی دارند.